Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůInformační dopis opozičních zastupitelů (IDOZ) ZO Lhotka nad Labem – 22. prosince 2017

Zobrazit ve formátu PDF.   Zobrazit ve formátu PDF (159.7 kB)

Vážení lhotečtí spoluobčané, sousedé,

v předvánočním čase Vám přinášíme poslední informace z dění v naší obci v letošním roce.

Chtěli jste chodník? Zapomeňte! Pan Nedorost preferuje nesmyslný projekt – cyklostezku

Původní zástavba naší obce se za několik let rozrostla o zástavbu novou, která vyrostla podél pravé strany silniční komunikace III. třídy směrem na Malé Žernoseky. Většina výstavby této části obce započala a proběhla v období, kdy ve vedení obce působili pánové Jaroslav Pošva ve funkci starosty a ve funkci místostarosty Miloslav Toušek, jehož rodina zčásti spoluvlastnila dnes zastavěné pozemky. V současné době se projevuje, že nová zástavba naší obce probíhala chaoticky, bez řádného promyšlení. Tehdejší vedení obce vůbec neřešilo infrastrukturu související se vznikající novou zástavbou a zdá se, že jediné, na co asi někteří z vedení obce mysleli, byl zisk z prodeje soukromých pozemků (zemědělské půdy) na dnešní stavební parcely.

Tehdejšímu vedení obce bylo známo, že nová zástavba bude do značné míry obydlena rodinami s malými dětmi a že je potřeba do budoucna počítat s nárůstem počtu dětských obyvatel v této části obce. A tak je zarážející, že nebyla řešena ani základní dopravní infrastruktura, která by zajistila bezpečný pohyb pěších mezi novou a původní obecní zástavbou, tedy bezpečný pohyb v rámci obce, a to hlavně pohyb malých dětí, maminek s kočárky a v neposlední řadě též seniorů, kteří mají v naší obci rovněž početné zastoupení. Tato problematika začala být řešena až zastupitelstvem obce po volbách v roce 2010. Bylo navrženo a diskutováno několik možných variant řešení, ze kterých nakonec byla vybrána varianta vybudování chodníku/stezky pro pěší (dále „chodník“) podél levé strany silniční komunikace III. třídy ve směru na Malé Žernoseky, přičemž při volbě této varianty byla kromě jiného zohledněna písemná žádost velké části obyvatel nové zástavby o vybudování chodníku.

Po překonání všech překážek, které zahájení prací na budování chodníku provázely, se dvířka realizace začala otevírat po volbách v roce 2014. Avšak po červnovém puči v roce 2016, kterým byla bezdůvodně sesazena zastupitelka Jitka Limberková z funkce starostky, se pomyslná dvířka realizace – do té doby jak zastupiteli, tak občany chtěného chodníku – zabouchla! Bývalo snad ani ne zvykem, ale přímo samozřejmostí, že za starostování pana Arnošta Řehánka a paní Jitky Limberkové byla tato problematika projednávána a tedy řešena kolektivně, všemi zastupiteli. Po dosazení Josefa Nedorosta do starostenského křesla se najednou změnil jak do té doby praktikovaný transparentní způsob spolurozhodování této problematiky, tak i smýšlení některých zastupitelů.

 

Záhadný veletoč ve smýšlení některých zastupitelů

V březnu roku 2015 tehdejší zastupitelé Marcel Metayer, Josef Nedorost, Arnošt Řehánek, Marek Šilhart, Miloslav Toušek a my dva – Jitka Limberková a Roman Krch – zavrhli variantu cyklostezky a shodli se na vybudování chodníku s tím, že k řešení cyklistické dopravy bude využita silniční komunikace formou cyklotrasy (o tom podrobněji dále). Na základě této dohody začala tehdejší starostka Jitka Limberková následně činit první kroky k vybudování chodníku po levé straně silniční komunikace ve směru na Malé Žernoseky (např. oslovení projektanta, zajištění pro obec nejvýhodnějšího financování akce apod.). Překvapilo nás proto, že po výše zmíněném puči rádoby starosta logicky nenavázal na práci účelově odstraněné starostky a nepokračoval v činnosti vedoucí k vybudování chodníku. Na jednom z loňských zasedání zastupitelstva obce jsme se dotázali, v jaké fázi je vybudování chodníku a od rádoby starosty pana Nedorosta se nám dostalo odpovědi, že nechal vypracovat geodetické zaměření a studii na akci „Cyklostezka Lhotka nad Labem“, za jejíž vypracování následně z obecní pokladny zaplatil 84 700 Kč. Učinil tak netransparentně, bez podpory vůle obce a ani následně s tím zastupitelstvo neseznámil. Kdybychom se nezeptali, tak bychom o tom s pravděpodobností hraničící s jistotou nevěděli dodnes. Je zarážející, že Pan Nedorost investoval z našich obecních prostředků cca 85 tis. Kč již před rokem a nehodlal o tom veřejnost informovat!

Obecné povědomí přisuzuje starostovi obce rozsáhlé pravomoci, opak je však pravdou. Starosta není nejvyšším orgánem obce, tím je zastupitelstvo (pozn.: v našem případě sedmičlenné a hlas každého člena zastupitelstva obce má stejnou váhu). Starosta obce nemá žádné zásadní rozhodovací pravomoci a přestože ze zákona zastupuje obec navenek, není tzv. statutárním orgánem obce, neboť obce statutární orgán tak, jak je chápán v soukromoprávních předpisech, nemají. Starosta obce podle platné právní úpravy nemůže vytvářet sám vůli obce, zejména v otázkách rozvoje obce, ale pouze může navenek sdělovat a projevovat vůli vytvořenou nejvyšším orgánem obce, tedy zastupitelstvem, které rozhoduje usneseními na svých zasedáních.

Svévolné konání pana Nedorosta jsme na zasedání zastupitelstva podrobili kritice, avšak byli jsme jediní, nikdo z ostatních zastupitelů se k nám nepřidal. Proč se Marcel Metayer, Josef Nedorost a Miloslav Toušek od původního záměru – vybudovat chodník – evidentně odklánějí, když původně jeho realizaci upřednostnili před realizací cyklostezky? Je snad důvodem názorového veletoče Marcela Metayera, že jeho „stranický“ kolega (STAN) – maložernosecký starosta Liška – se rozhodl v sousední obci vybudovat cyklostezku?! A co stojí za názorovými veletoči Josefa Nedorosta a Miloslava Touška?! To jsou otázky, které jejich chování vyvolává. Bývalí zastupitelé Arnošt Řehánek a Marek Šilhart, rovněž kandidáti za hnutí STAN, kteří také souhlasili s realizací chodníku, v lednu 2016 rezignovali na své funkce zastupitelů a v zastupitelstvu obce je nahradili Martin Švarc a Martin Toušek – opět kandidáti za hnutí STAN.

 

Prioritní musí být přirozený bezpečný pohyb obyvatel uvnitř obce

Cyklostezka, kterou chce najednou místo chodníku realizovat rádoby starosta pan Nedorost, by měla vést po levé straně silnice III. třídy ve směru na Malé Žernoseky, měla by být obousměrná, začínat by měla v místě, kde končí současný chodník (před esovitou zatáčkou) a končit na hranici s obcí Malé Žernoseky; její celková délka by tak měla činit pouhých 467 m a tato ani ne půlkilometrová záležitost by měla stát nějakých 10 milionů korun českých. To znamená, že jeden metr této cyklostezky by přišel na astronomických cca 21 tisíc korun!

Vybudovat místo chodníku cyklostezku není správné řešení. Proč? Protože jde o to propojit původní zástavbu naší obce s novou zástavbou. K tomu by mělo být zvoleno takové řešení, které bude zaručovat přirozený (pěší) bezpečný pohyb obyvatel uvnitř obce. To cyklostezka nezaručuje. Na cyklostezce je sice umožněn pohyb pěších, tedy chodců, avšak chodci musí respektovat, a mít stále na mysli, že tak říkajíc hlavními pány na cyklostezce jsou cyklisté. Říkáte si, no a co, vždyť na cykostezce podél Labe se také pohybují chodci. Ano, ale tito chodci se po této Labské cyklostezce pohybují s vědomím, že se nepohybují po komunikaci pro pěší, nýbrž po stezce, na které je králem cyklista a že si musejí dávat pozor, aby nedošlo ke srážce. To znamená, že chodci na cyklostezce musejí být stále tak říkajíc duševně ve střehu, aby je nerozhodilo, když najednou kolem nich neslyšně prosviští zezadu cyklista. Všichni dobře známe tento nepříjemný pocit, který dokáže chodce zabraného do hovoru, zamyšleného nebo hůře slyšícího rozhodit a vylekat natolik, že může dojít k následné kolizi. Cyklostezka zkrátka nedokáže zaručit přirozený bezpečný pohyb uvnitř obce, zvláště potom malým dětem a dříve narozeným spoluobčanům.

Malé děti si nejspíš stěží budou uvědomovat, že nejsou na chodníku, ale na cyklostezce a že tudíž musí být ve střehu a že se na ní nemohou oddávat např. malování křídou, jako na chodníku. Nebo, občan na procházce obcí má jiné priority než cyklista obcí projíždějící. Občan při procházce obcí, zvláště z řad dříve narozených spoluobčanů, se rád kochá, rád se zastaví na slovíčko s přáteli, které při procházce potká a mnozí z těchto našich spoluobčanů, vzhledem k svému věku, mají logicky zhoršené některé vjemy a k chůzi používají různé pomůcky, např. hole. Prioritou mnohých cyklistů přitom bývá počet ujetých kilometrů a jak se co nejrychleji dostat z bodu A do bodu B. Myslíte si, že je možné bezpečné soužití cyklistů s chodci, především z řad malých dětí a seniorů, na společné komunikaci?

Hlavně vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nesouhlasíme s vybudováním cyklostezky a preferujeme dodržet původní záměr a vybudovat v rámci propojení původní a nové zástavby chodník pro pěší, navazující na chodník, který v současné době končí před esovitou zatáčkou. Nejzranitelnější účastníci silničního provozu, tedy chodci z řad občanů naší obce, by tak měli umožněn bezpečný pohyb nejenom v rámci celé délky obce, ale díky chodníku města Lovosice vedoucího k hranici s naší obcí, až do centra Lovosic. Možná by se mohlo zdát, že jsme nějak zaujatí proti cyklistům, ale není tomu tak, i my se rádi projedeme na kole. Nejde nám o nic jiného, než aby zvítězil zdravý rozum.

Cyklostezky se z důvodu bezpečnosti cyklistů zpravidla budují souběžně se silnicemi I. a II. tříd z důvodu vyšší hustoty provozu motorových vozidel na těchto komunikacích. Silnice III. tříd, kterou je i v úvodní části zmíněná silnice procházející naší obcí, naopak bývají samy využívány jako cyklostezky či cyklotrasy z důvodu nižší hustoty provozu motorových vozidel. Pro to, zda lze silnici III. třídy využít jako cyklostezku/cyklotrasu se zpravidla zohledňují tři základní kritéria, a to maximální povolená rychlost motorových vozidel, nehodovost cyklistů za období nejméně pěti let a intenzita provozu cyklistů a motorových vozidel. Maximální povolená rychlost motorových vozidel na silnici III. třídy procházející naší obcí je 50 km/h, z veřejně dostupných zdrojů není známo, že by za posledních pět let došlo na této komunikaci (silnici) ke střetu motorového vozidla s cyklistou a intenzita provozu cyklistů a motorových vozidel nedosahuje intenzity stanovené normou pro to, aby provoz cyklistů musel být řešen odděleně. Právě poslední kritérium – intenzita provozu cyklistů a motorových vozidel – je zároveň zásadní pro způsob financování výstavby Nedorostovy cyklostezky. Ten má představu, že by bylo využito dotace, avšak pro přiznání dotace na výstavbu cyklostezky bývá nutno splnit, krom jiného, zmíněnou podmínku intenzity provozu cyklistů a motorových vozidel. V tomto případě by toho šlo docílit akorát tak stylem à la ostrá tužka, ale neumíme si představit, že by se někdo něčeho takového vůbec odvážil. Pokud by totiž obci na základě tímto způsobem vypracovaných podkladů byla dotace přiznána a případnou následnou kontrolou se zjistilo, že skutečnost je jiná, musela by obec získanou dotaci vrátit, čímž by naše obec přišla o veškerou finanční rezervu, kterou během předchozích let našetřila a možná by se i zadlužila.

 

Závěrečné shrnutí problematiky

Propojení původní zástavby se zástavbou novou je potřeba z hlediska přirozeného bezpečného pohybu občanů uvnitř obce řešit chodníkem pro pěší, navazujícím na chodník, který v současné době končí před esovitou zatáčkou a nově by končil na hranici katastru s obcí Malé Žernoseky.

Cyklistickou dopravu navrhujeme řešit, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, s využitím stávající silniční komunikace III. třídy procházející naší obcí, a to způsobem vyznačení cyklotrasy nebo cyklopiktokoridoru. Způsob řešení skloubením vybudování chodníku (pěší stezky) a vyznačení cyklotrasy či cyklopiktokoridoru na stávající silniční komunikaci vyjde mnohem levněji, než Nedorostova cyklostezka. Budování slepé Nedorostovy cyklostezky o délce pouhých cca 500 m v ceně nákladů cca 10 mil. Kč, vlastně takového cyklostezkového apendixu, vedoucí středem naší obce a při silnici III. třídy, navíc souběžně se stávající Labskou cyklostezkou, se jeví jako megalomanské, nehospodárné, populistické a v rozporu s péčí řádného hospodáře. Nesmyslnost výstavby předmětné cyklostezky je navíc podtržena skutečností, že drtivá většina občanů naší obce, kteří používají jízdní kolo jako dopravní prostředek zejména k cestě do zaměstnání a za nákupy, nejezdí směrem na Malé Žernoseky, ale směrem na Lovosice. V tomto směru z naší obce cyklostezka nevede a v budoucnosti s největší pravděpodobností ani nepovede, neboť město Lovosice místo cyklostezky zrekonstruovalo chodník vedoucí od železničního přejezdu zastávky Lovosice-město k hranici s naší obcí.

Pokud by bývalo nedošlo k účelovému sesazení exstarostky obce Jitky Limberkové z funkce, troufáme si tvrdit, že propojení původní zástavby naší obce se zástavbou novou chodníkem (stezkou pro pěší) by dnes bylo, když ne zcela hotové, tak určitě před dokončením.

 

Zastupitelstvo obce odvolalo předsedu kontrolního výboru

Na svém 27. zasedání konaném dne 19. 9. 2017 zastupitelstvo obce odvolalo zastupitele Martina Švarce z funkce předsedy kontrolního výboru. Důvodem odvolání, tak jak bylo uvedeno v návrhu, byly opakující se chyby při výkonu funkce předsedy kontrolního výboru. Pro odvolání hlasovali čtyři zastupitelé ze sedmi, jmenovitě Roman Krch, Jitka Limberková, Martin Toušek a Miloslav Toušek. Proti hlasovali Marcel Metayer, Josef Nedorost. Hlasování se zdržel Martin Švarc.

Novým předsedou kontrolního výboru byl na 28. zasedání dne 6. 12. 2017 zastupitelstvem obce zvolen zastupitel Roman Krch, který se svým zvolením do této funkce souhlasil a požádal, aby mu ze strany obecního úřadu byly vytvořeny podmínky a maximální součinnost pro kontrolní činnost a aby závěry z provedené kontrolní činnosti byly zastupitelstvem obce řádně a zodpovědně projednávány.

 

Také vás v zaměstnání platí za práci, kterou nevykonáte a kterou za vás vykonává někdo jiný?!

"To jsem čekal," prohlásil zastupitel Miloslav Toušek na 27. zasedání zastupitelstva obce při projednávání bodu rozpočtového opatření č. 3/2017, když jsme se pana Nedorosta dotázali, proč zasedání opět není přítomna účetní obce Alena Cestrová, která má vypracovávání rozpočtových opatření v náplni práce. Také nechápete postoj zastupitele Miloslava Touška, který svým projevem obhajuje nepřítomnost paní účetní?

V odpovědi na náš dotaz jsme se od pana Nedorosta dozvěděli, že uvedené rozpočtové opatření nevypracovávala k tomu panem Nedorostem zaměstnaná účetní Alena Cestrová, ale externí účetní firma. To znamená, že za vypracování rozpočtového opatření ve finále naše obec zaplatí nejenom účetní firmě, ale i paní účetní Aleně Cestrové, přestože tato se na vypracování rozpočtového opatření ani v nejmenším nepodílela, ale pobírá za to měsíční fixní plat. Také Vás zaměstnavatel platí za práci, kterou neodvedete a ještě vás kryje? Řečeno slovy klasika: "Kdo z Vás to má?!"

Zarážející v tomto případě je skutečnost, že toto nehospodárné a nezodpovědné nakládání s obecními finančními prostředky, které praktikuje pan Nedorost, vadí pouze dvěma zastupitelům – nám – a ostatním čtyřem zastupitelům nikoliv!

 

Předložili jsme zastupitelstvu obce návrh na zajištění dopravy seniorů za nákupy

V naší obci již dlouhou dobu nefunguje obchod, ve kterém by si občané mohli nakoupit byť základní potraviny. Tato nelichotivá skutečnost je nám všem všeobecně známá. Sehnat nájemce do našeho obchodu je problém, jehož řešení není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát, a to hlavně díky bezprostřední snadné dostupnosti města Lovosice.

Historie prokázala, že provozování obchodu v naší obci formou pronájmu je pro případného nájemce nevýdělečné a tudíž k neuživení. Mnozí občané naší obce totiž zpravidla nakupují v tzv. supermarketech právě v přilehlých Lovosicích, když se vrací domů ze svých zaměstnání. Hlavní kupní silou obecního obchodu by tak byli zejména naši dříve narození spoluobčané, kteří i přesto, že jde o poměrně početnou skupinu, by nedokázali vytvořit takový obrat, jenž by se nájemci po odečtení měsíčních nákladů na sociální a zdravotní pojištění, energie a v neposlední řadě navíc na pořízení a provoz EET alespoň trochu vyplatil.

Absence obchodu v naší obci přitom nejvíce negativně dopadá právě na naše dříve narozené spoluobčany a snižuje tak kvalitu jejich života. Jde o podstatný problém, který nás nenechává chladnými, a tak jsme na 25. zasedání zastupitelstva obce dne 7. 6. 2017 podali návrh na zlepšení života seniorů v obci Lhotka nad Labem, který řeší zajištění dopravy seniorů za nákupy do sousedních Lovosic a obsahuje celkem tři způsoby řešení. Tento náš návrh jsme požadovali projednat na následném, tedy 26. zasedání zastupitelstva obce (konalo se dne 21. 6. 2017). Nutno podotknout, že tento náš návrh jsme v písemné formě, která obsahuje požadavek projednání na 26. zasedání zastupitelstva obce, předali panu Nedorostovi, a ještě předtím jsme s ním formou kompletního přečtení seznámili zastupitelstvo obce. Avšak rádoby starosta Nedorost projednání našeho návrhu na program 26. zasedání zastupitelstva obce nezařadil! Na náš dotaz, proč tak neučinil, odpověděl, že to špatně pochopil!? Navštívíte-li naše webové stránky www.volbaprolhotku.cz, kde je návrh zveřejněn, můžete sami posoudit, zda je napsán tak, aby ho byl schopen pochopit člověk s bakalářským stupněm vzdělání.

Projednání návrhu tak bylo na základě naší ústní urgence zařazeno až na program 27. zasedání zastupitelstva, které se konalo 19. 9. 2017. Na tomto zasedání se zastupitelé dohodli, že obecní úřad uskuteční průzkum cen dopravců a že během vyplácení programové dotace bude proveden průzkum zájmu seniorů o zajištění dopravy za nákupy (k lékaři). Zároveň bylo dohodnuto automatické zařazování projednávání této problematiky na programy zasedání, ale zde zřejmě došlo k opětovnému nepochopení ze strany pana Nedorosta, neboť tento bod na program jednání 28. zasedání nezařadil (6. 12. 2017). Když se ho zastupitel Krch během konání tohoto zasedání zeptal, proč tak neučinil, odpověděl pan Nedorost, že uvedená problematika nebyla zařazena na program zasedání, jelikož dosud neproběhl žádný sofistikovaný průzkum zájmu mezi seniory v obci, že mluvil pouze s několika důchodci, kteří mu potvrdili, že odvoz na nákup ani tak nepotřebují, že by uvítali zajištění odvozu k lékaři. O tom, že by byl učiněn dohodnutý průzkum cen dopravců se ani nezmínil, z čehož se dá usuzovat, že tento uskutečněn nebyl. Je otázkou, nakolik je problematika týkající se seniorů naší obce pro pány Nedorosta a Metayera důležitá, když opět nebyla na základě dohody zařazena na program nadcházejícího 29. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 27. 12. 2017 od 18.30 hodin. Tímto Vás zároveň zveme k účasti.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve volebním roce 2018.