Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůInformační dopis opozičních zastupitelů (IDOZ) ZO Lhotka nad Labem – 7. září 2017

Zobrazit ve formátu PDF.   Zobrazit ve formátu PDF (212.1 kB)

Vážení lhotečtí spoluobčané, sousedé,

opět Vám po delší odmlce přinášíme informace o dění v obecním zastupitelstvu, na obecním úřadu, potažmo v obci. Důvodem prodloužené odmlky byl pracný a složitý sběr podkladů, jelikož naším cílem je poskytovat Vám podložené a ucelené informace, nikoliv pomluvy. Říkáte si, co je to za nesmysl, protože když jsme zastupitelé, tak přeci být informováni musíme?! Realita je však, bohužel, zcela jiná a dostat se k informacím za nového vedení obce je opravdu tvrdý oříšek. A to například i k informacím o projektech, o jejichž realizaci, či nerealizaci by mělo dokonce i rozhodovat zastupitelstvo obce, nikoliv jen nějaký rádoby starosta.

Od posledního informačního dopisu také došlo k určité obměně obyvatelstva naší obce, proto považujeme za důležité připomenout dosud nejzásadnější událost tohoto funkčního období zastupitelstva obce. V úterý 13. června loňského roku byl na 16. zasedání zastupitelstva obce proveden tak říkajíc politický puč, kterým byla neodůvodněně a bez ohledu na vůli voličů, kterou vyjádřili ve volbách v roce 2014, sesazena zastupitelka Jitka Limberková z funkce starostky obce. Tento místní politický převrat iniciovali zastupitelé v dresu politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN) – Marcel Metayer, Martin Švarc, Martin Toušek. Uvedení zastupitelé, podpořeni ještě zastupitelem Miloslavem Touškem, patrně potřebovali mít pro prosazování svých cílů ve funkci starosty někoho jim ohebného a asi i zavázaného, a tak se jim názorově silná a zásadová Jitka Limberková nehodila. Našli tudíž slabý článek v našem sdružení – zastupitele Josefa Nedorosta – využili jeho touhy po funkci a z ní plynoucího finančního ohodnocení a podlým, vůči voličům sprostým způsobem nainstalovali zrádce a přeběhlíka Josefa Nedorosta do funkce starosty. Tato úvaha vychází z faktu, že to, co Marcelu Metayerovi, Martinu Švarcovi, Martinu Touškovi a Miloslavu Touškovi údajně dodatečně vadilo za starostování Jitky Limberkové, tak jim absolutně nevadí za starostování pana Nedorosta!

Úřední den mně nevyhovuje, tak ho změním!

Do doby dosazení pana Nedorosta do funkce starosty bylo více než deset let úředním dnem obecního úřadu pondělí. Avšak záhy poté, co pan Nedorost dosedl do starostenského křesla, změnil úřední den z pondělí na středu a zkrátil úřední hodiny z celkových 10 hodin týdně na pouhých 7 hodin týdně. Mnozí spoluobčané se ptali: Proč? Proč změnu z pondělí na středu, která je nevýhodná minimálně z pohledu nákupu lístků na svoz netříděného komunálního odpadu, jenž je uskutečňován právě ve středu v ranních hodinách?! Odpověď je jednoduchá – protože panu Nedorostovi středa vyhovuje více než pondělí. Takhle nám to pan Nedorost zdůvodnil, když jsme se ho na důvod změny úředního dne zeptali. A že Vám, občané, vyhovoval (soudě podle Vašich reakcí) osvědčený pondělní termín? Nezájem, prostě ve stylu, proč já bych se měl přizpůsobovat občanům, jen ať se oni přizpůsobí mně!

Paradoxně s tím vyznívá skutečnost, že k zajištění úředních hodin obecního úřadu byla záhy panem Nedorostem zaměstnána administrativní pracovnice/účetní, která bývá na úřadě přítomná i v pondělí a úterý, avšak úřední hodiny jsou pouze ve středu od 10 do 18 hodin, s hodinovou odpolední pauzou. Z uvedeného faktu vyplývá otázka, zda bylo vyloženě nutné měnit zavedený a osvědčený pondělní termín úředního dne a dokonce snížit rozsah úředních hodin.

Paradoxně vyznívá rovněž odůvodnění změny úředního dne panem Nedorostem tím, že mu vyhovuje více středa než pondělí, když i tak je o úřední den přítomen na úřadě pro veřejnost pouze dvě hodiny navečer (16 – 18 h.), a to ještě ne vždy, tedy pouhých maximálně 8 hodin měsíčně. Někdy to pak vypadá, že si pan Nedorost starostuje sám pro sebe.

Obecní úřednice v režimu přísného utajení

Jak už jsme se zmínili v předchozích řádcích, zaměstnal pan Nedorost na obecním úřadu administrativní pracovnici/účetní, a to téměř okamžitě po provedeném puči, na dobu neurčitou. Obec zatím pracovnici na takovém postu nikdy neměla. Přestože taková pracovnice je osobou veřejně činnou, placenou z rozpočtu obce, tedy z peněz nás – daňových poplatníků, neměl pan Nedorost ani špetku slušnosti, aby nás informoval, kdo je jím přijatá osoba na tuto funkci a co má v náplni práce. A tak jste jednoho dne přišli na obecní úřad a tam za stolem seděla nějaká, Vám neznámá, paní. U slušných úřadů, které svoji činnost chápou jako službu veřejnosti, je naprosto normální, že občany informují, např. v radničním tisku a na webových stránkách, které úředníky zaměstnávají a co mají úředníci v náplni práce. V naší obci je to však jinak. Nejenže o tomto nebyli informováni občané, ale tato informace nebyla automaticky a v plném rozsahu poskytnuta ani zastupitelům. Tedy, nechceme mluvit za ostatní zastupitele, ale nám dvěma určitě ne. My jsme některé informace týkající se administrativní pracovnice/účetní museli z pana Nedorosta přímo dolovat. Náplň její práce se nám podařilo vydolovat např. až podáním písemné žádosti v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Pan Josef Nedorost jde ve svých obstrukcích tak daleko, že nám odmítl poskytnout další informace, které zcela poskytl zastupitelům Martinu Švarcovi, Martinu Touškovi a dokonce třem osobám z řad občanů obce.

Zajímali jsme se také o to, jak se to přihodilo, že na pracovní pozici administrativní pracovnice/účetní byla přijata právě paní Cestrová. Obrátili jsme se tedy při jednom zasedání zastupitelstva naší obce s dotazem na pana Nedorosta, který nám neochotně sdělil, že paní Alenu Cestrovou přijal na základě doporučení maložernoseckého starosty Petra Lišky (pro zajímavost – člen a předseda krajského výboru STAN).

 

Máte dotaz na účetní obce? Pošlete předem okruh otázek jejímu „tiskovému mluvčímu“!

Zastupitelé mají povinnost spravovat veřejný majetek, tedy majetek obce, péčí dobrého hospodáře. Aby tento požadavek byli schopni naplnit, potřebují pro výkon svých funkcí být řádně a maximálně informováni. Zároveň mají právo vyžádat si odborné stanovisko či konzultaci k problematice, o které mají na zasedání zastupitelstva obce hlasováním rozhodovat. A k tomu by měl zastupitelům sloužit obecní úřad. Měl by, avšak v případě našeho obecního úřadu, který tvoří dosazený starosta, tedy rádoby starosta Josef Nedorost, místostarosta Marcel Metayer a maložernoseckým starostou importovaná účetní/administrativní pracovnice Alena Cestrová, tomu tak bohužel není.

Jednou ze základních rolí obecního úřadu totiž je být plně k dispozici zastupitelům své obce odborně a informačně a úředníci musí zastupitele chápat jako své „nadřízené“, být zastupitelům nápomocni a vyhovět jim v jejich požadavcích. U slušných a vůči zastupitelům obce vstřícných obecních úřadů tak je naprosto normální automatická účast účetní na zasedání zastupitelstva obce, pokud je na programu jednání jakýkoliv bod týkající se hospodaření obce, čili okruh činností, které má v náplni práce. V případě naší obce nejenže účast účetní na zasedání zastupitelstva při projednávání bodů týkajících se hospodaření není automatická, ale není poskytnuta ani na písemnou žádost zastupitelů!

Ve středu 31. 5. 2017 se uskutečnilo 25. zasedání zastupitelstva obce, na jehož programu bylo projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2017 a následně ve středu 21. 6. 2017 proběhlo 26. zasedání zastupitelstva obce, na kterém se projednávaly návrhy závěrečného účtu a účetní závěrky naší obce za rok 2016. V obou případech jsme písemně požádali rádoby starostu pana Nedorosta o zajištění účasti účetní obce paní Cestrové z důvodu odborného seznámení zastupitelstva obce a zasedání přítomné veřejnosti s uvedenými body a umožnění jejich odborné konzultace. V prvním případu jsme panu Nedorostovi nestáli za odpověď (!) a na náš následný dotaz během konání 25. zasedání zastupitelstva obce, proč nezajistil účast účetní, odpověděl, že paní Cestrová byla v práci od rána, čili od 10 hodin a byla tudíž unavená a že on a místostarosta Metayer usoudili, že účast účetní na zasedání není nutná. Ve druhém případu nám na naši písemnou žádost vznesl požadavek, abychom mu dodali předem konkrétní otázky, na které budeme požadovat odpovědi! Tento požadavek jsme odmítli s tím, že žádný právní předpis neukládá členovi zastupitelstva obce povinnost zaslat před konáním zasedání soubor otázek, které bude uplatňovat k jednotlivým bodům programu a že mnoho otázek vyplyne až v samotném průběhu projednávání bodů programu a vůbec odmítáme takové omezování nás, pouze dvou zastupitelů. Chování rádoby starosty Nedorosta v tomto případě je přinejmenším nepochopitelné. Namísto aby jako vedoucí obecního úřadu zajistil jeho řádný chod, tak jemu pracovně podřízenou pracovnici obecního úřadu Alenu Cestrovou staví do jakési role „celebrity“ a sebe do role jejího tiskového mluvčího! Takže, máte-li nějaký dotaz na účetní obce, pošlete ho písemně jejímu tiskovému mluvčímu panu Nedorostovi a doufejte v jeho vyřízení!

Zasedání zastupitelstva obce jsou ze zákona veřejná. Každý občan má ze zákona právo se na své zastupitele obracet v obecních záležitostech a být přítomen zasedání zastupitelstva obce. Aby těchto práv mohli občané plně využívat, musí mít dobrý přístup k informacím ze zastupitelstva a obecního úřadu. Jednání pana Nedorosta tak nelze chápat pouze jako obstrukční vůči nám, opozičním zastupitelům, ale také jako nevážící si Vás, občanů naší obce!

(Ne)tradiční setkání seniorů aneb Do země zadupaná oblíbená obecní tradice

Jedním z prvků, které dělají obec obcí, jsou obecní tradice. Obecní tradice slouží ke sbližování a získávání pocitu sounáležitosti a hrdosti obyvatel obce. Obec bez zavedených tradic je mrtvou a ne zcela funkční obcí. Proto vedení obce, kterému záleží na své obci a jejích občanech, vytváří nové a udržuje zavedené obecní tradice, jež případně rozvíjí.

Po znovuobnovení samosprávy v roce 1990 se v naší obci v roce 1994 po několika desetiletích uskutečnily první svobodné volby. Vedení obce vzešlé z těchto voleb a bohužel ani vedení obce vzešlá z voleb v letech 1998, 2002 a 2006 nebyla nakloněna znovuobnovení starých či zavedení nových obecních tradic. Po dlouhou dobu tak byla naše obec po stránce kulturně společenského života obcí mrtvou, neboť jedinou tradicí, která byla na území naší obce udržována, byl každoroční prosincový Mikulášský průvod. Abychom byli přesní, přežil i Dětský den a zavedená tradice setkávání seniorů, avšak obě tyto akce byly uskutečňovány mimo naši obec – v Malých Žernosekách a naši občané se jako hosté měli možnost těchto akcí účastnit.

Na lepší časy se začalo blýskat po volbách v roce 2010, kdy se podařilo obměnit vedení obce a díky dámskému zastoupení v zastupitelstvu zavést nové obecní tradice, například Lhotecké slavnosti či Rozsvěcení vánočního stromu. Byla také inovována tradice setkávání seniorů. Inovace spočívala v tom, že akce Tradiční setkání seniorů byla pro lhotecké občany pořádána v místním pohostinství, které pod účastí našich výborně se bavících dříve narozených spoluobčanů praskalo ve švech až do pozdních večerních hodin.

Letos však nové vedení obce – rádoby starosta pan Nedorost a místostarosta pan Metayer – připravilo našim dříve narozeným spoluobčanům nemilé překvapení v podobě konání jejich oblíbeného posezení ne ve své obci, ale zpátečnicky v Malých Žernosekách. Co pány Nedorosta a Metayera k tomuto kroku vedlo? Proč podpořili konání akce v nově zrekonstruovaném pohostinství v Malých Žernosekách a nezajistili konání v rovněž zrekonstruovaném pohostinství naší obce, do jehož rekonstrukce jsme investovali nemalé finanční prostředky? Že by se snad za jednáním pánů Nedorosta a Metayera skrývala lenost udělat něco pro své dříve narozené spoluobčany, nebo tím důvodem bylo kamarádství a stranická podlézavost k maložernoseckému starostovi Petru Liškovi?

Ať je to tak, či onak, rádoby starosta Nedorost a místostarosta Metayer jasně ukázali, že jim ve skutečnosti nejde o obec a její občany. Jednání pana Nedorosta není překvapující, ten si vztah k naší obci a jejím občanům nezískal a patrně ani nikdy nezíská. Mnohem víc je však překvapující jednání pana Marcela Metayera, starousedlíka, který se rád při každé vhodné příležitosti prohlašuje za patriota naší obce, avšak skutečnost je zjevně jiná, protože takto se skutečný patriot ke své obci a jejím občanům nechová!

Naši dříve narození spoluobčané vyjádřili svoji nespokojenost s konáním jejich oblíbené akce v Malých Žernosekách nízkou účastí, a to i přesto, že mnozí z nich byli k účasti přemlouváni pod podlézavým příslibem osobního odvozu rádoby starostou nebo místostarostou do Žernosek.

 

Znevážení výročí obce aneb 1. lhotecké pivní slavnosti

Tak se nám pomalu blíží další ročník Lhoteckých slavností – novodobé, zavedené a oblíbené obecní tradice, jejíž duchovní matkou je bývalá starostka Jitka Limberková. Pojďme si připomenout ročník loňský, který měl být původně v historii naší obce zapsán zlatým písmem, ale…

Přípravy na loňské Lhotecké slavnosti probíhaly ve znamení výročí 765 let od první písemné zmínky o obci a 200 let obecní kaple. Období vrcholících příprav poznamenal podraz Josefa Nedorosta a s ním spojené následné sesazení starostky z funkce a osobní znemožnění dokončení ročních příprav na tuto oslavu. Rádoby starosta Nedorost a rádoby obecní patriot místostarosta Metayer neudělali nic, co by udělali představitelé obce, kteří si své obce a jejích občanů skutečně váží. Tito pánové neudělali nic pro to, aby oslavy proběhly na úrovni, kterou by si významné obecní výročí zasloužilo. Kde se vzala v těchto pánech taková osobní nenávist vůči bývalé starostce, že nemohla v přípravách pokračovat? A tak loňský ročník slavností nakonec v režii pánů Josefa Nedorosta a Marcela Metayera proběhl na úrovni, která degradovala Lhotecké slavnosti na slavnosti piva, které teklo nekontrolovatelně proudem, a to doslova.

Od konání prvního ročníku Lhoteckých slavností bylo ustáleno, že pouze lhotečtí občané měli občerstvení do určité finanční částky zdarma – hrazené z našeho obecního rozpočtu. Technicky bylo toto zajištěno tak zvaným lístkovým systémem a v praxi to znamenalo, že každý občan s trvalým bydlištěm v naší obci, na kterého obec získává příspěvek od státu, si mohl u pověřené osoby vyzvednout svoji dávku lístků na občerstvení (jídlo a pití) v určité finanční výši. Vydání lístků bylo zaznamenáno ve jmenném seznamu obyvatel obce. Následně, po konání slavností, osoba, která během slavností zajišťovala občerstvení, donesla vybrané lístky na obecní úřad, kde byly přepočítány a bylo provedeno vyúčtování.

Při loňském ročníku Lhoteckých slavností byl novým vedením obce ověřený a naprosto průhledný lístkový systém nahrazen tzv. systémem identifikační pásky na ruce, na základě kterého mělo být pro občany obce občerstvení zdarma. Podle vyúčtování, které jsme si nechali doložit, lhotečtí občané během loňských Lhoteckých slavností údajně snědli 120 (!) porcí vepřové kýty celkem za 12 000 Kč, 10 kusů klobás celkem za 500 Kč a vypili 530 (!) půllitrů piva celkem za 13 250 Kč, 100 (!) točených limonád celkem za 2 000 Kč, 24 káv za 290 Kč, 3x víno celkem za 60 Kč a džusy celkem za 80 Kč. Lhotečtí občané tak podle dodaného vyúčtování zkonzumovali občerstvení v celkové částce 28 180 Kč. Během konání loňských Lhoteckých slavností však identifikační pásky při výdeji občerstvení nebyly kontrolovány a ve večerních hodinách probíhalo čepování piva ze sudu způsobem samoobsluhy, tedy naprosto nekontrolovatelně, kdy si kdokoliv, i bez identifikační pásky, mohl sám načepovat kolik chtěl stylem ber co ber. V konfrontaci této skutečnosti s vyúčtováním za občerstvení lhoteckých občanů jsme rádoby starostu pana Nedorosta písemně, v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, požádali o:

Josef Nedorost nám odpověděl, citujeme:

"Během kulturní akce Lhotecké slavnosti 2016 byly pro účely označení občanů s trvalým pobytem v naší obci použity tzv. identifikační pásky. Pokud byla daná osoba takto označena, měla nárok na občerstvení zdarma na uvedené akci. Trvalý pobyt byl kontrolován podle jmenného seznamu, žádná další evidence nebyla. Vámi požadovaný jmenný seznam všech občanů obce Lhotka nad Labem, kterým byla vydána identifikační páska, tedy neexistuje, a proto Vám nemůže být poskytnutý. S tímto také souvisí odpověď na část Vaší žádosti, týkající se konkrétní osoby, která vedla za účelem přehledu a zpětné kontroly jmenný přehled (seznam) o výdeji identifikačních pásek – jmenný přehled (seznam) neexistuje, proto není možné Vám poslat ani jméno odpovědné osoby za jeho vedení. Za kontrolu trvalého pobytu občanů, kterým byla vydána identifikační páska a za výdej identifikačních pásek, byl odpovědný místostarosta obce pan Marcel Metayer."

Takže, shrnuto a podtrženo, trvalý pobyt byl „zcela logicky“ kontrolován podle neexistujícího jmenného seznamu! Identifikační pásky byly vydávány zbytečně. Pan Nedorost se do své odpovědi, kterou se snažil vyhnout ze své odpovědnosti, nakonec dokonale zamotal. Z jeho odpovědi je zřejmé, že není schopen učinit zpětnou kontrolu správnosti vyúčtování nákladů na občerstvení lhoteckých občanů v obcí uhrazené výši 28 180 Kč.

Pánové Nedorost a Metayer jsou si vědomi, že jako představitelé obce hospodaří s veřejnými finančními prostředky a mají povinnost s nimi nakládat průhledně a péčí řádného hospodáře. Je proto nutné se ptát: proč při loňských Lhoteckých slavnostech zaměnili ověřený a naprosto průhledný lístkový systém za systém v jejich pojetí evidentně neprůhledný a tudíž nenakládali s našimi obecními finančními prostředky péčí řádného hospodáře?! Že by se snad za jejich konáním skrývala snaha koupit si po proběhlém puči lhotecké občany?! Jenže lhotečtí občané nejsou hloupí.

A co na počínání těchto pánů říkají kontrolní mechanismy obce – výbory finanční a kontrolní? Nic, mlčí!

 

Absolutně nefunkční kontrolní mechanismy obce

Zastupitelstvo obce má ze zákona povinnost zřídit jako své kontrolní mechanismy výbory finanční a kontrolní. V pravomoci finančního výboru je kontrolovat hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Kontrolní výbor má v pravomoci kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Dále oba dva výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce. Předsedou finančního výboru je zastupitel Martin Toušek a předsedou kontrolního výboru je Martin Švarc. Oba dva výbory si vypracovaly harmonogramy svých činností – finanční výbor tak učinil 1. 5. 2016 a kontrolní výbor 4. 4. 2016 a jejich přehled a (ne)plnění v roce 2017 uvádíme v tabulce:

VýborNaplánovaná činnostPlnění naplánované činnosti v roce 2017
Finanční výbor
Předseda:
Martin Toušek

Členové:
Martin Švarc
Stanislav Hajný
Oldřich Kaizrlík
Marek Šilhart
Výbor se schází dle potřeby, nejméně však 3x ročně.Výbor se ještě nesešel – zastupitelstvo nebylo informováno o uskutečněné schůzce.
Kontrola dodržování hospodaření obce.Zatím nesplněno.
Kontrola dodržování rozpočtu a pravidel stanovená pro hospodaření.Zatím nesplněno, i přestože byl předseda k provedení této činnosti vyzván.
Spolupráce s orgány vykonávajícími přezkum hospodaření obce.Zatím nesplněno.
Kontrolní výbor
Předseda:
Martin Švarc

Členové:
Martin Toušek
Arnošt Řehánek
Jan Schindler ml.
Petr Valenta
Výbor se schází dle potřeby, nejméně však 3x ročně.Výbor se ještě nesešel – zastupitelstvo nebylo informováno o uskutečněné schůzce.
Kontrola zápisů a plnění usnesení.Zatím nesplněno.
Kontrola dodržování předpisů ostatními výbory.Nesplněno.
Kontrola dodržování vyhlášek a nařízení obce.Nesplněno.
Kontrola dodržování postupů dle zákona 106/1999 Sb.Nesplněno.
Kontrola dodržování záměru obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit nemovitou věc…Nesplněno.
Kontrola zadání rozpočtu do sestavy.Nesplněno.

Z uvedeného výčtu plnění, respektive neplnění, harmonogramů činnosti výborů je naprosto zřejmé, že oba dva výbory si neplní své povinnosti, čímž je narušen vnitřní kontrolní mechanismus obce. Zároveň se nabízí otázka: za co jsou měsíčně finančně odměňováni předsedové těchto výborů – Martin Švarc a Martin Toušek?!

Nadstandardně aktivní byly oba výbory po lhoteckém puči, kdy se jaly kontrolovat sesazenou starostku. Ve své urputnosti šli předsedové výborů tak daleko, že závěry uvedené v zápisech z provedených kontrol, zejména výboru finančního, měly charakter soudního rozsudku! Urputnost jejich konání byla ještě podtržena skutečností, že exstarostce Jitce Limberkové bylo v rozporu se zákonem odepřeno seznámení se závěry provedených kontrol tak, aby si mohla coby kontrolovaná osoba, ještě před projednáním v zastupitelstvu obce, vypracovat písemné vyjádření, které mělo být nedílnou součástí zápisů z provedených kontrol. Zastupitelka Jitka Limberková si nakonec prosadila vypracování svého dodatečného vyjádření, kterým závěry výborů z provedených kontrol přesvědčivě vyvrátila.

Srovnáme-li přístup výborů vůči exstarostce Jitce Limberkové se současnou absencí kontrolní činnosti vůči svému novému kamarádovi Josefu Nedorostovi, kterého předsedové výborů dosadili do starostenského křesla a vůči svému „spolustraníkovi“ Marcelu Metayerovi, jeví se jednání výborů jako účelové, mající za cíl politickou likvidaci zastupitelky Jitky Limberkové.