Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůPřipomínky k návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem II

Po opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu obce Lhotka nad Labem, které se uskutečnilo dne 22. května 2018, jsme opět využili svého práva a dne 29. května 2018 jsme v souladu se zákonem podali k Obecnímu úřadu Lhotka nad Labem níže uvedené připomínky. Není nám totiž lhostejná budoucnost naší obce a kvalita života lhoteckých obyvatel.

1. Nesoulad návrhu územního plánu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

K pohybu občanů v intravilánu obce, konkrétně mezi původní a novou zástavbou, má podle návrhu územního plánu (dále „ÚP“) sloužit cyklostezka CS1. S takovýmto řešením však nesouhlasíme.

Odůvodnění:
V návrhu zadání ÚP bylo pro pěší řešeno propojení původní zástavby se zástavbou novou formou pěší stezky PS2, která by se napojila na chodník nyní končící před tzv. esovitou zatáčkou, čímž by nevznikl apendix jako u navrhované CS1, a dále by pokračovala po levé straně silniční komunikace III/24713 ve směru na Malé Žernoseky, až na hranici k.ú. s obcí Malé Žernoseky. Oproti návrhu zadání však současný návrh ÚP původní, v návrhu zadání uvedenou, pěší stezku PS2 zrušil a nahradil ji cyklostezkou CS1. Z tohoto návrhu tak lze usuzovat, že pěší při pohybu mezi původní a novou zástavbou budou muset využívat cyklostezku CS1 společně s cyklisty. Takovéto řešení absolutně nezaručuje bezpečné užívání cyklostezky osobám s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobám pokročilého věku, těhotným ženám, osobám doprovázejícím dítě v kočárku nebo dítě do tří let věku, což je v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V návrhu ÚP je na str. 74 uvedeno, citujeme:

"Z důvodu zkvalitnění průchodu řešeného území pro cyklisty navrhuje územní plán novou cyklostezku CS1 vedoucí od hranice obce s k.ú. Malé Žernoseky do středu zastavěného území."

Citované řešení je jednostranně zaměřené a nadřazuje zájmy úzké skupiny cykloturistů nad bezpečný pohyb pěších občanů a návštěvníků naší obce v intravilánu obce. Citovaným řešením se možná zkvalitní průchod cyklistům řešeným územím (pokud cyklista povede své kolo, nebo autor myslel průjezd), avšak zcela jistě se zhorší průchod řešeným územím a bezpečnost pěším, zejména potom pěším s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, pěším z řad osob pokročilého věku, těhotným ženám, osobám doprovázejícím děti v kočárku nebo děti do tří let věku. Zároveň se citované řešení jeví vůči pěším jako bezohledné, zvlášť, když ke kvalitnímu průchodu (nebo snad průjezdu) cyklistů řešeným územím lze využít silniční komunikaci III/24713 s nízkým provozem motorové dopravy (viz návrh ÚP str. 48 bod č. 22) formou cyklotrasy.

Poměrně početně významnou část obyvatel naší obce tvoří senioři, tedy osoby pokročilého věku, z nichž většina má problémy pohybového ústrojí a mnozí trpí např. sluchovými či zrakovými problémy. Tato skupina obyvatel naší obce je záměnou cyklostezky CS1 za původně navrženou pěší stezku PS2 znevýhodněna v rámci bezpečného pohybu v obci – tuto skupinu obyvatel návrh ÚP vůbec nerespektuje! Proč? A nebo, že bychom z obecního rozpočtu nakoupili našim seniorům jízdní kola?!

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhujeme:

  1. Respektovat zastupitelstvem obce schválený návrh zadání ÚP a pohyb pěších mezi původní a novou zástavbou, tedy pohyb pěších v intravilánu obce, řešit pěší stezkou PS2, která by se plynule napojila na chodník nyní končící po levé straně silniční komunikace III/24713 směrem na obec Malé Žernoseky před tzv. esovitou zatáčkou a dále pokračovala po levé straně této komunikace směrem na obec Malé Žernoseky, na hranici k.ú. obce Malé Žernoseky. Na rozdíl od společného sdílení cyklostezky pěších s cyklisty zaručuje toto řešení bezpečný pohyb pěších po celé délce naší obce, tedy v intravilánu obce a splňuje požadavky plynoucí z vyhlášky č. 398/2009 Sb.
  2. Pohyb cyklistů v intravilánu naší obce, konkrétně průjezd cyklistů naší obcí do obce Malé Žernoseky s případným napojením na cyklostezku č. 25 Chemnitz-Most-Doksy řešit přímo využitím silniční komunikace III/24713 jakožto cyklotrasou, jelikož se jedná o komunikaci s nízkým provozem motorové dopravy, nebo formou vybudování cyklopruhů (tzv. víceúčelových) na vozovce této silniční komunikace. Řešení formou vybudování cyklopruhů je mnohem levnější než budování de facto slepé cyklostezky (plánovaná velmi krátká a hodně drahá cyklostezka CS1 by neřešila dopravu do školy či zaměstnání) a je plně v souladu s platnou legislativou. Námi navrhované řešení zároveň zajišťuje soulad územního plánu s nadřazenou ZÚR ÚK, neboť nikde není dáno, že tento soulad musí být zajištěn vybudováním drahé a přitom svým způsobem slepé cyklostezky CS1.
  3. Postupovat podle návrhu zadání ÚP a propojit cyklostezku vedoucí po levém břehu řeky Labe od lovosického lesoparku Osmička k přívozu v Malých Žernosekách s naší obcí. Toto propojení bylo v minulosti projednáváno SÚS, kterou nám bylo přislíbeno pokračovat v jednání po dokončení dálnice D8 a tím dosažení snížení intenzity provozu na silnici č. I/30.

 

 

2. Postup při pořizování územního plánu – procesní pochybení

Zastupitelstvo obce Lhotka nad Labem schválilo dne 20. 1. 2014 svým usnesením č. 3/27/2014 návrh zadání ÚP. V tomto schváleném zadání návrhu byla zanesena pěší stezka PS2 vedoucí od tzv. esovité zatáčky po levém okraji silniční komunikace III/24713 směrem k obci Malé Žernoseky a končící na hranici k.ú. Malé Žernoseky. V návrhu ÚP však pěší stezka PS2 byla nahrazena cyklostezkou CS1, přičemž z návrhu ÚP nevyplývá, kdo a proč tuto záměnu učinil, protože pěší stezka PS2 nebyla připomínkována ani námitkována. Případný argument, že tak bylo učiněno z důvodu zajištění souladu územního plánu s nadřazenou ZÚR ÚK (cyklostezka C25) je lichý, neboť tento soulad zajišťoval již stav uvedený ve schváleném návrhu zadání územního plánu. Pořád tak zůstává otázka, kdo a z jakého prokazatelně opodstatněného důvodu zrušil pěší stezku PS2 a nahradil ji cyklostezkou CS1.

Současná podoba návrhu ÚP se rapidně liší od schváleného zadání návrhu, jelikož byly provedeny následující změny, které obsáhly celé řešené území a výsledek těchto změn je zásadně rozdílný od schváleného zadání ÚP:

Dne 24. 6. 2016 došlo k vynucené a neodůvodněné změně určeného zastupitele pro pořízení ÚP naší obce, kterou byla z této funkce sesazena zastupitelka Jitka Limberková a pověřeným zastupitelem se stal pan Josef Nedorost. Před touto změnou byly, na rozdíl od současného stavu, veškeré kroky pořizování územního plánu činěny maximálně transparentně a změny zadání v podkladech byly schvalovány zastupitelstvem obce, tedy za spolupráce zastupitelů, což je ověřitelné pohledem do zápisů ze zasedání ZO z období 10/2014 – 6/2016. Přestože určený zastupitel má být významným článkem mezi zastupitelstvem obce, pořizovatelem a projektantem, hlavně pokud jde o rychlé a bezproblémové předávání potřebných informací, skutečnost je taková, že zastupitelé nejsou pověřeným zastupitelem Josefem Nedorostem informováni o stavu prací na územním plánu obce, a to ani přes jejich opakované žádosti, aby tak bylo činěno. Tato skutečnost je doložitelná zápisy ze zasedání zastupitelstva obce od 6/2016 dosud. Z tohoto období lze v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce dohledat zmínku o územním plánu pouze, když jsme se zeptali, v jakém stavu se nachází práce na územním plánu.

Na 25. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 7. 6. 2017 požádala zastupitelka Jitka Limberková pověřeného zastupitele Josefa Nedorosta o sdělení informací k územnímu plánu. Pověřený zastupitel Josef Nedorost na její žádost odpověděl, citujeme z pořízeného audiozáznamu z 25. zasedání ZO:

"Tak aktuální situace je taková, že teda proběhlo to ústní projednání, veřejný projednání územního plánu, pardon; na základě tadytoho veřejnýho projednání přišlo několik stanovisek, několik připomínek, několik námitek. Teď aktuálně paní Klenorová pracuje s tím, že k těm jednotlivým námitkám je potřeba připravit nějaká stanoviska a začne se tím, že se projedná změna toho územního plánu, případná, s nadřízenými orgány. Tam se to projedná, prostě jenom se jich na to zeptám, jaké mají stanovisko. To by mělo proběhnout někdy, jestli se nepletu, teď mě neberte za slovo, já to mam určitě i napsaný někde. Vám to klidně můžu ty termíny sepsat, jestli chcete. Možná by to bylo asi fajn. Potm, na základě tadytoho stejně bude muset zasednout zastupitelstvo obce a bude muset rozhodnout o případných změnách v tom územním plánu, kde budeme chtít dělat. Pokud je nebudeme chtít dělat, určitě to musíme teda projednat na zastupitelstvu. A vyzvat znovu ty dotčený orgány, to se bude muset ten návrh, jakej byl podaný, se bude muset ňák změnit. Já asi navrhuju, že vám to sepíšu, termínově nebo bodově, zhruba co se bude kdy dělat a rozeslal bych vám to."

Do dnešního dne, tedy téměř jeden celý rok poté, jsme nic z toho, co nám pověřený zastupitel Josef Nedorost slíbil dodat k územnímu plánu, neobdrželi. Přestože pověřený zastupitel Josef Nedorost konstatoval, že o realizaci, či nerealizaci případných změn v návrhu územního plánu bude muset rozhodnout zastupitelstvo obce, tak o tomto nejenže zastupitelstvo obce nerozhodlo (tento bod nebyl zařazen na program žádného z konaných zasedání), ale paradoxně se dne 22. 5. 2018 uskutečnilo opakované veřejné projednání o návrhu územního plánu naší obce, do kterého byly zakomponovány změny zmíněné pověřeným zastupitelem Josefem Nedorostem, aniž o těchto změnách rozhodlo zastupitelstvo obce!

Vzhledem k rozsahu změn v návrhu územního plánu od původního zastupitelstvem obce schváleného zadání, které se nedají kvalifikovat jinak než jako změny podstatné, zásadní, rozsáhlé a zcela rozdílné od zadání územního plánu, jsme přesvědčeni, že pořizovatel měl postupovat dle § 51 odst. 3, potažmo § 53 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jelikož tak nepostupoval, dopustil se procesního pochybení. V našem přesvědčení nás navíc utvrzují výše citovaná slova pověřeného zastupitele Josefa Nedorosta o nutnosti projednání změn zastupitelstvem obce. A slova určeného zastupitele je potřeba brát jako slova osoby znalé problematiky.

 

 

3. Písemný záznam o průběhu veřejného projednání návrhu územního plánu

V textové části návrhu ÚP na str. 22 je uvedeno, citujeme:

"Veřejné projednání o návrhu územního plánu Lhotka nad Labem se konalo dne 24. 4. 2017. O průběhu veřejného projednání byl ve smyslu ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona pořízen písemný záznam, který je součástí dokladové části o průběhu pořizování územně plánovací dokumentace."

Po konání veřejného projednání návrhu ÚP uskutečněném dne 24. 4. 2017 jsme připomínkovali, krom jiného, nevyhotovení zápisu z tohoto projednání, neboť nám při návštěvě obecního úřadu bylo administrativní pracovnicí obecního úřadu Alenou Cestrovou sděleno, že se zápis na OÚ nenachází a při opakované návštěvě OÚ Jitkou Limberkovou jí bylo administrativní pracovnicí řečeno, že dle sdělení starosty (který mimochodem rovněž zastává funkci pověřeného zastupitele!) nebyl písemný zápis z veřejného projednání návrhu ÚP konaného dne 24. 4. 2017 vypracován.

Dne 22. 5. 2018 se konalo opakované veřejné projednání návrhu ÚP. Den poté, ve středu 23. 5. 2018, jsme se o úředních hodinách dostavili na OÚ Lhotka nad Labem za účelem nahlédnutí do návrhu územního plánu. Od přítomné administrativní pracovnice obecního úřadu jsme si vyžádali veškerou dokumentaci k návrhu územního plánu obce Lhotka nad Labem. V této dokumentaci chyběl písemný záznam z veřejného opakovaného projednání konaného dne 22. 5. 2018. A opakovaně, stejně jako cca před rokem, chyběl v dokumentaci také písemný záznam z veřejného projednání návrhu územního plánu obce Lhotka nad Labem konaného dne 24. 4. 2017, přestože pořizovatel v textové části návrhu ÚP na str. 22 uvádí, že tento záznam „je součástí dokladové části o průběhu pořizování územně plánovací dokumentace“. Jak je možné, že tento záznam, přestože pořizovatel tvrdí, že byl pořízen, nebyl ani po roce doplněn do dokladové části o průběhu pořizování územně plánovací dokumentace?! Jak je možné, že v době, kdy má veřejnost zákonné právo seznámit se s touto dokumentací, chybí v ní tak důležité dokumenty, kterými písemné záznamy z konání veřejných projednávání návrhu územního plánu rozhodně jsou?! Není snad povinností obecního úřadu, pověřeného zastupitele, potažmo pořizovatele coby odborného garanta, zajistit, aby byla veřejnosti předkládána k nahlédnutí kompletní dokumentace?!

Poté, co na naši opakovanou žádost administrativní pracovnice telefonicky seznámila pověřeného zastupitele s problémem chybějící dokumentace, byla nám ještě týž den navečer zaslána pověřeným zastupitelem Josefem Nedorostem e-mailem, ve formátu PDF, kopie písemného záznamu z opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP konaného 22. 5. 2018 (ale bez prezenční listiny, která má být podle pořizovatele nedílnou součástí), avšak písemný záznam z veřejného projednání ÚP konaného 24. 4. 2017 nám zaslán nebyl! Proč je nejenom veřejnosti, ale i nám – zastupitelům obce – znemožňováno byť nahlédnout do písemného záznamu z veřejného projednání návrhu ÚP konaného dne 24. 4. 2017, přestože jsme tento náš zájem opakovaně deklarovali?!

Výše uvedené skutečnosti nám opakovaně zavdávají důvod domnívat se, že ve věci písemného záznamu z veřejného projednání návrhu ÚP konaného dne 24. 4. 2017 došlo k porušení § 22 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a tudíž i k procesnímu pochybení.

 

 

4. Nesouhlas s určením stavby za veřejně prospěšnou

V textové části návrh ÚP (str. 18) určuje veřejně prospěšné stavby jako plochy a koridory, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Mezi těmito plochami je plocha označená VSD1 (cyklostezka CS1). S tímto nesouhlasíme.

Odůvodnění:
Nejdříve si definujme pojem veřejný zájem:
Veřejný zájem je celoskupinový zájem, tj. takový zájem, který přesahuje zájem jednotlivce či pouhé frakce. Ačkoli veřejný zájem patří mezi důležité právní instituty a operuje s ním celá řada právních norem, platné právo neobsahuje jeho definici; veřejný zájem se proto řadí mezi tzv. neurčité pojmy.

Tolik obecně a nyní konkrétně. Pokud se týče plochy VSD1 (cyklostezka CS1), vyvstává zásadní otázka: kdo a na základě čeho určil plochu VSD1 (cyklostezka CS1) za veřejnou stavbu a navrhl tuto plochu jako plochu, prokterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit?! Pokud je nám známo, vyjádřila nezanedbatelná část obyvatel naší obce formou „petice“ svoji nespokojenost s tím, že dopravní úsek mezi původní a novou zástavbou naší obce ve směru na Malé Žernoseky je nevyhovující z hlediska bezpečného pohybu chodců, jelikož je v této části obce absence chodníku. Tato skupina obyvatel ve své „petici,cldquo; rovněž vyjádřila zájem zrealizovat vybudování chodníku (nikoliv cyklostezky) v předmětné části naší obce.

O záměně v návrhu zadání ÚP uvedené pěší stezky PS2 za v návrhu ÚP uvedenou cyklostezku CCS1 a za určení plochy VSD1 (cyklostezka CS1) veřejně prospěšnou stavbou patrně rozhodl pouze pořizovatel ve spolupráci s pověřeným zastupitelem, maximálně pořizovatel a pověřený zastupitel. Oproti tomu je pod „peticí“ požadující realizaci chodníku podepsáno 25 obyvatel naší obce, paradoxně i pověřený zastupitel. Jelikož 25 je více než 2 (pořizovatel + pověřený zastupitel), mělo by být veřejným zájmem vybudování pěší stezky, nikoliv cyklostezky, neboť územní plán by měl zohledňovat požadavky občanů obce, pokud jsou reálné, a vybudování pěší stezky mezi původní a novou zástavbou naší obce ve směru na Malé Žernoseky je nejenom reálné, ale dokonce reálnější, ekonomičtější a logičtější než vybudování ekonomicky nákladné apendixové cyklostezky. Navíc, „petice“ 25 lhoteckých občanů byla zohledněna v návrhu zadání ÚP právě zakreslením pěší stezky PS2. A proč pěší stezka a ne chodník? Protože na rozdíl od chodníku se na pěší stezku nevztahuje norma, tím pádem může být o něco užší, čímž by se vešla do vymezené plochy, aniž by musel být použit institut vyvlastňování a přesto by splňovala požadavky občanů na bezpečnost pěších.

Je zajímavé, že například údolnice NZ2 mezi veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění zařazena není. Vybudování protizáplavového/protierozního opatření na této údolnici není v zájmu pořizovatele ÚP? Ochrana majetku občanů není v zájmu pořizovatele ÚP?

Z výše uvedených důvodů požadujeme:

  1. Vyhovět v „petici“ projevené vůli občanů naší obce a vypustit z návrhu ÚP cyklostezku CS1 a tuto v plném rozsahu zpětně nahradit pěší stezkou PS2.
  2. Vypustit z návrhu ÚP veřejně prospěšnou stavbu – plochu VSD1 (cyklostezka CS1).
  3. Zařadit otevřený dopis Zastupitelstvu obce Lhotka nad Labem („petici“), který zasíláme coby nedílnou přílohu našich připomínek, jako součást dokladové dokumentace o průběhu pořizování územně plánovací dokumentace obce Lotka nad Labem.
  4. Zařadit mezi stavby s možností vyvlastnění údolnici NZ2.

 

 

5. Úhrada nové veřejné infrastruktury

V textové části návrhu ÚP na str. 74 je uvedeno, citujeme:

"Nová veřejná infrastruktura související s realizací nových rodinných domů bude hrazena tím, kdo její potřebu vyvolal."

Citovaná věta je výkladově nejednoznačná a dá se vyložit také tak, že náklad na vybudování infrastruktury související s realizací nových rodinných domů budou hrazeny tím, z jehož podnětu bylo pořízení územního plánu iniciováno, což by znamenalo, že tyto náklady by byly hrazeny z obecního rozpočtu, jelikož iniciátorem pořízení územního plánu je naše obec, a to z důvodu vyhovění zákonné nutnosti pořídit územní plán do konce roku 2020.

Nesouhlasíme s tím, aby byly náklady na vybudování infrastruktury související s realizací nových rodinných domů hrazeny z rozpočtu naší obce a pžadujeme, aby výše uvedená citovaná věta byla v návrhu územního plánu zrušena a nahrazena větou, která bude obsahovat podmínku, že náklady na vybudování infrastruktury související s realizací nových rodinných domů budou hrazeny vlastníky pozemků, na nichž bude nová zástavba realizována.

 

 

6. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

V dokumentu Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lhotka nad Labem na udržitelný rozvoj území se na str. 11 v bodu F uvádí, citujeme:

"Koncepce vytváří vhodné podmínky pro rozvoj bydlení, vliv koncepce na hospodářské podmínky i soudržnost společenství obyvatel území je proto hodnocen spíše kladně."

S výše citovaným tvrzením (konstatováním) nesouhlasíme, jelikož návrh ÚP neřeší plochy ke společnému scházení se občanů, k volnočasovým aktivitám, tedy ke společenským, kulturním či sportovním aktivitám. Návrh ÚP si tak ve výše uvedené dokumentaci protiřečí, jelikož, pokud občané nebudou mít vytvořen veřejný prostor ke společnému scházení se, těžko se docílí soudržnosti obyvatel obce jako celku.

Žádáme, aby v návrhu ÚP byla zajištěna dostatečná plocha na volnočasové aktivity občanů, plocha pro kulturní a sportovní aktivity a aby novou zástavbou nevznikla v obci „ložnice“. Žádáme, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj bydlení a soudržnosti společenství obyvatel území.