Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůPřipomínky k návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem

Zobrazit ve formátu PDF.   Zobrazit ve formátu PDF (7.3 MB)

Dne 2. května 2017 jsme v souladu se zákonem podali k Obecnímu úřadu Lhotka nad Labem níže uvedené připomínky k návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem.

Obsah:

 1. Nesouhlas s pevným zakreslením cyklostezky CS1 v návrhu ÚP
 2. Nesouhlas s omezením plochy VOV pouze na plochu Z5
 3. Nesouhlas se zamezením nátoku dešťových vod pouze formou zatravnění (VOR1)
 4. Textové chyby v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem
 5. Nesouhlas s přípustným využitím ploch pro bydlení BI
 6. Nesouhlas s nejednotným stanovením podílů maximální velikosti zastavěných a zpevněných ploch v rámci stavebního pozemku
 7. Nesouhlas s vypořádáním námitky manželů A.V. a H.V.
 8. Nesouhlas s nezahrnutím chodníku, zpevněné plochy pro pěší do přípustného využití plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS)
 9. Nesouhlas s nezahrnutím chodníku, zpevněné plochy pro pěší do přípustného využití plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch (PV)
 10. Nesouhlas se začleněním ploch VSD1 a VSD2 mezi veřejně prospěšné stavby
 11. Nesouhlas s vymezením víceúčelového hřiště a plochy občanského vybavení pouze na plochu Z5
 12. Žádost o jasné vyčlenění plochy na veřejnou infrastrukturu z ploch bydlení v rodinných domech
 13. Nesouhlas s pasáží pod nadpisem "Sídelní soustava a rekreace" v textové části Územního plánu Lhotka nad Labem
 14. Nesouhlas s nedostatečným řešením propustnosti zástavby pro mikroorganismy
 15. Nesouhlas s nedostatečným řešením propustnosti zástavby pro mikroorganismy
 16. Nesouhlas s uvedením pozemku p.č. 34/21 v návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem jako návrh s podmínkou pro rozhodnutí o využití území zpracováním studie
 17. Nevyhotovení písemného záznamu z veřejného projednání návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem
 18. Nesoulad v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem uvedeného určeného zastupitele se skutečností
 19. Nedostatečné zajištění příjmu námitek/připomínek formou osobního podání

1. Nesouhlas s pevným zakreslením (vyznačením) cyklostezky značené jako CS1 v návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem

Nesouhlasíme s pevným zakreslením (vyznačením) cyklostezky značené jako CS1 v návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem.

Odůvodnění
Kromě cyklostezky značené jako CS1 návrh Územního plánu Lhotka nad Labem neřeší žádné jiné nové prvky objektů občanské vybavenosti, veřejného prostranství, dopravní a technické infrastruktury. O jejich případné realizaci je uvažováno formou vypracování územní studie.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požadujeme nezakreslovat cyklostezku do návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem a konkrétní umístění nejenom cyklostezky či cyklotrasy, ale např. i chodníku či zpevněné plochy pro pěší navrhujeme řešit rovněž až v územní studii. Toto námi navrhované řešení bylo ostatně doporučováno projektantem a nevidíme důvod, proč nerespektovat odborné doporučení, které má své logické opodstatnění. Důvody navíc jsou také tyto skutečnosti:

 1. Zastupitelstvo obce již v době schválení návrhu zadání územního plánu vzalo v potaz dopis doručený občany naší obce a od prvotního záměru vybudování cyklostezky na základě tohoto dopisu upustilo a více zvažovalo řešit bezpečný pohyb pěších (chodců), zejména dětí a seniorů v obci, a to formou dovybudování chodníku či zpevněného povrchu pro pěší, který by navazoval na chodník stávající. Tímto by byl vyřešen nejen bezpečný pohyb pěších (chodců), zejména dětí a seniorů mezi původní a novou zástavbou v naší obci, ale i při cestách do blízkého města Lovosice, jelikož komunikace pro pěší v naší obci navazuje na nově zrekonstruovanou komunikaci pro pěší (chodník) v katastru města Lovosice.
 2. K financování vybudování cyklostezky je uvažováno využít prostředků z dotačních titulů. Nikde není zaručeno, že žádosti obce o poskytnutí dotačního titulu bude vyhověno. V případě, že by cyklostezka CS1 zůstala zakreslena v návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem a žádosti obce o poskytnutí dotačního titulu by nebylo vyhověno, hradila by obec vybudování cyklostezky ze svých finančních prostředků, čímž by obec přišla o svoji veškerou finanční rezervu, neboť náklady na vybudování cyklostezky jsou vyčísleny na 9 až 10 miliónů korun.
 3. Návrh Územního plánu Lhotka nad Labem by měl respektovat dlouhodobě trvající vůli zastupitelstva obce a řešit na základě písemného podnětu od občanů bezpečnost obyvatel obce při pěším pohybu po obci, zejména dětí a seniorů, a to hlavně mezi původní a novou zástavbou formou chodníku či zpevněného povrchu pro pěší. K řešení problematiky rekreační cyklistiky a cykloturistiky lze využít stávající silniční komunikaci III. třídy č. III/24713 s nízkou hustotou provozu motorových vozidel a nulovou nehodovostí motorových vozidel s cyklisty, a to formou cyklotrasy vedené právě po silnici III/24713. Toto řešení by navíc bylo v souladu s ZÚR ÚK.
 4. Územní plán Lovosice má cyklostezku vedenou v okrajové části města. Tato cyklostezka dále pokračuje podél řeky Labe přes území naší obce směrem k obci Malé Žernoseky a uvažuje se o jejím pokračování. Stejně tak Územní plán Malé Žernoseky 2012 má cyklostezky řešené v okrajových částech obce a přes obytnou zónu jsou tyto cyklostezky propojeny cyklotrasami, což je rozumné řešení.V obci, kterou vede silnice III. třídy, je potřebné řešit bezpečnost chodců a je nelogické a nehospodárné (neekonomické) budovat cyklostezku, která patří do okrajových zón pro rekreační cyklistiku, nebo k silnicím I. a II. tříd pro bezpečnost cyklistů, kteří používají jízdní kolo jako náhradu za motorový dopravní prostředek. Budování slepé cyklostezky v délce cca 500 m v ceně nákladů 9 – 10 mil. Kč, vlastně takového cyklostezkového apendixu, vedoucí středem naší malé obce a při silnici III. třídy, navíc souběžně s již vybudovanou (stávající) cyklostezkou podél Labe, se jeví jako megalomanské, nehospodárné a v rozporu s péčí řádného hospodáře. Územní plán by neměl upřednostňovat získávání politických bodů některých jedinců před zdravým rozumem a pro obec hospodárnějším, ekonomicky výhodnějším, řešením.

 

 

2. Nesouhlas s omezením plochy veřejného občanského vybavení pouze na plochu Z5

Nesouhlasíme s omezením plochy veřejného občanského vybavení pouze na plochu Z5.

Odůvodnění
Využití plochy Z5 uvedené v návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem je v jeho textové části podmíněno provedením geologického průzkumu této plochy. Požadujeme vymezit plochu veřejného občanského vybavení nejen na ploše Z5, ale i na plochách Z6 a Z8, jelikož využití plochy Z5 je podmíněno vypracováním geologického posudku a v případě jeho případného negativního výsledku by nebylo možné umístit prvky veřejného občanského vybavení v jiných plochách.

 

 

3. Nesouhlas se zamezením nátoku dešťových vod pouze formou zatravnění údolnice v místě viaduktu nad železniční tratí č. 097 (VOR1)

Nesouhlasíme se zamezením nátoku dešťových vod pouze formou zatravnění údolnice v místě viaduktu nad železniční tratí č. 097 (VOR1)

Odůvodnění
V návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem uvedené řešení je nedostačující, o čemž svědčí rozsah záplav v posledních šesti letech, kdy byly lokálními záplavami postiženy plochy Z1, Z4, Z5, NZ1, PV u obou železničních viaduktů a silnice III/24713.
Žádáme, aby zamezení nátoku dešťových vod bylo řešeno důsledněji a využít k tomuto účelu i plochu PV – pozemek p.č. 540/3 – a to jejím zatravněním nebo vybudováním odtokového žlabu.

 

 

4. Textové chyby v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem

Žádáme o vypuštění či opravení těchto textových chyb v textové dokumentaci (části) návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem:

 

 

5. Nesouhlas s přípustným využitím ploch pro bydlení BI

Nesouhlasíme s přípustným využitím ploch pro bydlení BI – víceúčelové hřiště – pouze v ploše Z5.

Odůvodnění
Využití plochy Z5 uvedené v návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem je v jeho textové části podmíněno provedením geologického průzkumu této plochy.
Požadujeme vymezit plochu pro víceúčelové hřiště nejen na ploše Z5, ale i na plochách Z6 a Z8, jelikož využití plochy Z5 je podmíněno vypracováním geologického posudku a v případě jeho případného negativního výsledku by nebylo možné umístit plochu pro víceúčelové hřiště v jiných plochách.

 

 

6. Nesouhlas s nejednotným stanovením podílů maximální velikosti zastavěných a zpevněných ploch v rámci stavebního pozemku

Nesouhlasíme s nejednotným stanovením velikosti zastavěných a zpevněných ploch v rámci stavebního pozemku uvedených v návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem, kdy plochy bydlení hromadné (BH) mají určen maximální podíl zastavitelnosti 60%, plochy smíšené obytné vesnické (SV) mají max. podíl 35%, plochy bydlení individuální v rodinných domech (BI) mají max. podíl 35%, plochy bydlení v rozptýlených lokalitách (BR) nemají žádné stanovení maximálního podílu zastavitelnosti.

Odůvodnění
V návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem uvedené a stanovené různé podíly maximální velikosti zastavěných a zpevněných ploch v rámci stavebního pozemku jsou absolutně diskriminující. Z tohoto důvodu požadujeme ujednotit podíl maximální velikosti zastavěných a zpevněných ploch v rámci stavebního pozemku u všech ploch na jednotných 35%.

 

 

7. Nesouhlas s vypořádáním námitky manželů A.V. a H.V.

Nesouhlasíme s vypořádáním námitky manželů A.V. a H.V.

Odůvodnění
Dne 13. 6. 2016 doručili manželé A.V. a H.V. Obecnímu úřadu Lhotka nad Labem námitku proti návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem, která byla obecním úřadem dne 13. 6. 2016 zaevidována pod č.j. 206/16 a následně opkovaně zaevidována shodná námitka dne 28. 6. 2016 pod č.j. 223/16. Přes skutečnost, že doručená námitka splňovala zákonné náležitosti, byla doručena v zákonné lhůtě, bylo zcela zřejmé, že manželé A.V. a H.V. uplatňovali námitku a obecní úřad nezpochybnil způsob jejího doručení, nebyla tato námitka vypořádána v souladu se zákonem, jelikož o ní nerozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením. Domníváme se, že v tomto případě došlo k procesnímu pochybení.

 

 

8. Nesouhlas s nezahrnutím chodníku, zpevněné plochy pro pěší do přípustného využití plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS)

Nesouhlasíme s konkretizováním přípustného využití plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) pouze v případě cyklostezky a cyklotrasy a s nezahrnutím chodníku, zpevněné plochy pro pěší do přípustného využití této plochy. Požadujeme, aby přípustné využití plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) bylo rozšířeno o chodník, zpevněnou plochu pro pěší.

Odůvodnění
V textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem nejsou do přípustného využití plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) zařazeny chodník, zpevněná plocha pro pěší, ačkoliv zastupitelstvo obce již v době schválení návrhu zadání územního plánu vzalo v potaz dopis doručený občany naší obce na jehož základě více zvažovalo řešit bezpečný pohyb pěších (chodců), zejména dětí a seniorů, v obci, a to formou dovybudování chodníku či zpevněné plochy pro pěší, který by navazoval na chodník stávající.
Požadujeme rozšíření přípustného využití plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) o chodník, zpevněnou plochu pro pěší.

 

 

9. Nesouhlas s nezahrnutím chodníku, zpevněné plochy pro pěší do přípustného využití plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch (PV)

Nesouhlasíme s konkretizováním přípustného využití plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch (PV) pouze v případě cyklostezky a cyklotrasy a s nezahrnutím chodníku, zpevněné plochy pro pěší do přípustného využití této plochy. Požadujeme, aby přípustné využití plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch (PV) bylo rozšířeno o chodník, zpevněnou plochu pro pěší.

Odůvodnění
V textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem nejsou do přípustného využití plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch (PV) zařazeny chodník, zpevněná plocha pro pěší, ačkoliv zastupitelstvo obce již v době schválení návrhu zadání územního plánu vzalo v potaz dopis doručený občany naší obce a na jehož základě více zvažovalo řešit bezpečný pohyb pěších (chodců), zejména dětí a seniorů, v obci, a to formou dovybudování chodníku či zpevněné plochy pro pěší, který by navazoval na chodník stávající.
Požadujeme rozšíření přípustného využití plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch (PV) o chodník, zpevněnou plochu pro pěší.

 

 

10. Nesouhlas se začleněním ploch VSD1 a VSD2 mezi veřejně prospěšné stavby

Nesouhlasíme se začleněním ploch VSD1 a VSD2 mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Odůvodnění
V textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem uvedený návrh začlenit plochy VSD1 a VSD2 mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, je v rozporu s § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 

 

11. Nesouhlas s vymezením víceúčelového hřiště a plochy občanského vybavení pouze na plochu Z5

Nesouhlasíme s vymezením víceúčelového hřiště a plochy občanského vybavení pouze na plochu Z5.

Odůvodnění
Využití plochy Z5 uvedené v návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem je v jeho textové části podmíněno provedením geologického průzkumu této plochy.
Požadujeme vymezit plochu pro víceúčelové hřiště a plochy občanského vybavení nejen na ploše Z5, ale i na plochách Z6 a Z8, jelikož využití plochy Z5 je podmíněno vypracováním geologického posudku a v případě jeho případného negativního výsledku by nebylo možné vymezit plochu pro víceúčelové hřiště a plochy občanského vybavení v jiných plochách.

 

 

12. Žádáme, aby v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem bylo jasně uvedeno, kolik z navrhované plochy bydlení v rodinných domech musí být vyčleněno na veřejnou infrastrukturu.

 

 

13. Nesouhlas s pasáží pod nadpisem "Sídelní soustava a rekreace" v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem

Nesouhlasíme s pasáží uvedenou v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem na stránce č. 29 pod nadpisem Sídelní soustava a rekreace:

"(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest na území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto zařízení. Územní plán respektuje návrh cyklotrasy č. 25 navržené v ZÚR ÚK. Tato cyklotrasa je v řešeném území zakreslena jako stav. Jedná se o cyklotrasu vedenou po stávající komunikaci procházející Opárenským údolím. V souběhu se silnicí III/24713 navrhuje územní plán cyklostezku vedoucí od hranice s obcí Malé Žernoseky až do středu zastavěného území. Odtud bude dále pokračovat jako cyklotrasa po stávající silnici až na hranice řešeného území. Další cyklostezky a cyklotrasy je přípustné realizovat v souladu se stanovenými podmínkami využití."

Odůvodnění

 1. Je-li uvedeno, že územní plán respektuje návrh cyklotrasy č. 25 navržené v ZÚR ÚK, není tato formulace přesná, jelikož v ZÚR ÚK je zanesena cyklostezka č. 25, nikoliv cyklotrasa.
 2. Cyklostezky se z důvodu bezpečnosti cyklistů zpravidla realizují (budují) souběžně se silnicemi I. a II. tříd z důvodu vyšší hustoty provozu motorových vozidel na těchto komunikacích. Silnice III. tříd naopak bývají samy využívány jako cyklostezky či cyklotrasy z důvodu nižší (nízké) hustoty provozu motorových vozidel na těchto komunikacích.
 3. Z veřejně dostupných zdrojů není známo, že by za posledních několik let došlo ke střetu motorového vozidla s cyklistou na silnici III. třídy (III/24713) v katastru naší obce.
 4. Zastupitelstvo obce již v době schválení návrhu zadání územního plánu vzalo v potaz dopis doručený občany naší obce a od prvotního záměru vybudování cyklostezky na základě tohoto dopisu upustilo a více zvažovalo řešit bezpečný pohyb pěších (chodců), zejména dětí a seniorů, v obci, a to formou dovybudování chodníku či zpevněného povrchu pro pěší, který by navazoval na chodník stávající. Tímto by byl vyřešen nejen bezpečný pohyb pěších (chodců), zejména dětí a seniorů mezi původní a novou zástavbou v naší obci, ale i při cestách do blízkého města Lovosice, jelikož komunikace pro pěší v naší obci navazuje na nově zrekonstruovanou komunikaci pro pěší (chodník) v katastru města Lovosice.
 5. Maximální bezpečnost obyvatel při pěším pohybu v rámci obce, zejména dětí, jejichž nárůst se předpokládá, a seniorů, by měla být prioritní a problematika rekreačních cyklistů a cykloturistů by mohla být řešena jiným způsobem, než budováním finančně náročné cyklostezky (9 – 10 mil. Kč), navíc souběžné s již vybudovanou (stávající"cyklostezkou podél Labe, např. formou cyklotrasy s využitím stávající silniční komunikace III. třídy č. 24713 (III/24713).

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odůvodnění požadujeme:

 1. Aby výše citovaná a v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem pod nadpisem Sídelní soustava a rekreace uvedená pasáž byla z textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem vyňata v celém rozsahu.
 2. Aby vzhledem k nízké hustotě provozu motorových vozidel a v posledních letech nulové nehodovosti (střetů) motorových vozidel s cyklisty na silnici III. třídy č. 24713 (III/24713) v katastru naší obce (viz odůvodnění) nebyla řešena problematika rekreační cyklistiky a cykloturistiky formou budování finančně náročné cyklostezky, ale aby k řešení této problematiky byla využita stávající silnice III/24713.
 3. Aby návrh Územního plánu Lotka nad Labem respektoval dlouhodobě trvající vůli zastupitelstva obce řešit na základě podnětu občanů bezpečnost obyvatel obce při pěším pohybu po obci, zejména dětí a seniorů, a to hlavně mezi původní a novou zástavbou formou chodníku či zpevněného povrchu pro pěší. K řešení problematiky rekreační cyklistiky a cykloturistiky lze využít stávající silniční komunikaci III. třídy č. III/24713 (III/24713) s nízkou hustotou provozu motorových vozidel a nulovou nehodovostí motorových vozidel s cyklisty, a to formou cyklotrasy vedené právě po silnici III/24713. Toto řešení by navíc bylo v souladu s ZÚR ÚK.
 4. Územní plán Lovosice má cyklostezku vedenou v okrajové části města. Tato cyklostezka dále pokračuje podél řeky Labe přes území naší obce směrem k obci Malé Žernoseky a uvažuje se o jejím pokračování. Také Územní plán Malé Žernoseky 2012 má cyklostezky řešené v okrajových částech obce a přes obytnou zónu jsou tyto cyklostezky propojeny cyklotrasami, což je rozumné řešení. V obci, kterou vede silnice III. třídy, je potřebné řešit bezpečnost chodců a je nelogické a nehospodárné budovat cyklostezku, která patří do okrajových zón pro rekreační cyklistiku, nebo k silnicím I. a II. tříd pro bezpečnost cyklistů, kteří používají jízdní kolo jako náhradu za motorový dopravní prostředek. Budování slepé cyklostezky o délce cca 500 m a v ceně nákladů 9 – 10 mil. Kč, vlastně takového cyklostezkového apendixu, vedoucí středem naší obce a při silnici III. třídy, navíc souběžně s již vybudovanou (stávající) cyklostezkou podél Labe, se jeví jako megalomanské, nehospodárné, populistické a v rozporu s péčí řádného hospodáře. Územní plán by neměl upřednostňovat získávání politických bodů některých jedinců před zdravým rozumem a pro obec hospodárnějším, ekonomicky výhodnějším, řešením.

 

 

14. Nesouhlasíme s nedostatečným řešením propustnosti zástavby pro organismy

Požadujeme, aby návrh Územního plánu Lhotka nad Labem řešil zajištění propustnosti zástavby pro organismy.

 

 

15. Nesouhlas s pasáží pod nadpisem "Komunikace pro pěší a cyklisty" v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem

Nesouhlasíme s pasáží uvedenou v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem na stránce č. 29 pod nadpisem Komunikace pro pěší a cyklisty.

Odůvodnění

 1. Cyklostezky se z důvodu bezpečnosti cyklistů zpravidla budují souběžně se silnicemi I. a II. tříd z důvodu vyšší hustoty provozu motorových vozidel na těchto komunikacích. Silnice III. tříd naopak bývají samy využívány jako cyklostezky či cyklotrasy z důvodu nižší (nízké) hustoty provozu motorových vozidel na těchto komunikacích.
 2. Z veřejně dostupných zdrojů není známo, že by za posledních několik let došlo ke střetu motorového vozidla s cyklistou na silnici III. třídy (III/24713) v katastru naší obce.
 3. Zastupitelstvo obce již v době schválení návrhu zadání územního plánu vzalo v potaz dopis doručený občany naší obce a od prvotního záměru vybudování cyklostezky na základě tohoto dopisu upustilo a více zvažovalo řešit bezpečný pohyb pěších (chodců), zejména dětí a seniorů, v obci, a to formou dovybudování chodníku či zpevněného povrchu pro pěší, který by navazoval na chodník stávající. Tímto by byl vyřešen nejen bezpečný pohyb pěších (chodců), zejména dětí a seniorů mezi původní a novou zástavbou v naší obci, ale i při cestách do blízkého města Lovosice, jelikož komunikace pro pěší v naší obci navazuje na nově zrekonstruovanou komunikaci pro pěší (chodník) v katastru města Lovosice.
 4. Maximální bezpečnost obyvatel při pěším pohybu v rámci obce, zejména dětí a seniorů, by měla být prioritní a problematika rekreační cyklistiky a cykloturistiky by mohla být řešena jiným způsobem, než budováním finančně náročné cyklostezky, která by stejně končila současným chodníkem a pokračovala by jako cyklotrasa.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odůvodnění požadujeme:

 1. Aby výše citovaná a v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem pod nadpisem Komunikace pro pěší a cyklisty uvedená pasáž byla z textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem vyňata v celém rozsahu.
 2. Aby vzhledem k nízké hustotě provozu motorových vozidel a v posledních letech nulové nehodovosti (střetů) motorových vozidel s cyklisty na silnici III. třídy č. 24713 (III/24713) v katastru naší obce nebyla řešena problematika rekreační cyklistiky a cykloturistiky formou budování finančně náročné cyklostezky, ale aby k řešení této problematiky byla využita stávající silnice III/24713, a to formou cyklotrasy.
 3. Aby návrh Územního plánu Lhotka nad Labem respektoval dlouhodobě trvající vůli zastupitelstva obce řešit na základě podnětu občanů bezpečnost obyvatel obce při pěším pohybu po obci, zejména dětí a seniorů, a to hlavně mezi původní a novou zástavbou formou chodníku či zpevněného povrchu pro pěší. Budování finančně náročné cyklostezky v délce cca 500 m za 9 – 10 mil. Kč se jeví jako megalomanské, nehospodárné, populistické a v rozporu s péčí řádného hospodáře, když pro účely rekreační cyklistiky a cykloturistiky lze využít stávající silniční komunikaci III/24713 s nízkou hustotou provozu motorových vozidel a nulovou nehodovostí motorových vozidel s cyklisty. Navrhovaná cyklostezka by stejně končila současným obecním chodníkem a pokračovala jako cyklotrasa ve směru do města Lovosice a směrem k obci Malé Žernoseky také není územním plánem řešena pokračující cyklostezka.

 

 

16. Nesouhlas s uvedením pozemku p.č. 34/21 v návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem jako návrh s podmínkou pro rozhodnutí o využití území zpracováním studie

Odůvodnění
Jelikož o pozemku p.č. 34/21 již bylo rozhodnuto ve stavebním řízení – bylo vydáno minimálně stavební povolení – což odvozujeme od skutečnosti, že uvedený pozemek je již zastavěný, požadujeme, aby byl pozemek p.č. 34/21 převeden z "návrhu" do "stavu", tedy aby byl v návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem zakreslen jako zastavěný.

 

 

17. Nevyhotovení písemného záznamu z veřejného projednání návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem

Dne 26. 4. 2017 jsme se dostavili na Obecní úřad Lhotka nad Labem za účelem nahlédnutí do návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem a při té příležitosti jsme požádali o poskytnutí kopie písemného záznamu z veřejného projednání návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem, které se uskutečnilo dne 24. 4. 2017. Administrativní pracovnicí obecního úřadu nám bylo sděleno, že nám požadovanou kopii poskytnout nemůže, protože písemný záznam z veřejného projednání nemá k dispozici. Následně dne 2. 5. 2017 zastupitelka obce Jitka Limberková navštívila obecní úřad za účelem osobního doručení námitky vůči návrhu územního plánu a při té příležitosti opětovně požádala o poskytnutí kopie písemného záznamu z veřejného projednání návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem konaného dne 24. 4. 2017, a administrativní pracovnicí obecního úřadu jí bylo sděleno, že předmětný písemný záznam dle sdělení starosty nebyl vypracovaný.

Pokud mají výše uvedené skutečnosti znamenat, že písemný záznam z veřejného projednání návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem konaném dne 24. 4. 2017 nebyl pořízen, potom máme důvod domnívat se, že došlo k porušení § 22 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a tudíž i k procesnímu pochybení.

 

 

18. Nesoulad v textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem uvedeného určeného zastupitele se skutečností

V textové části návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem je uveden jako určený zastupitel pan Josef Nedorost. Domníváme se, že pan Josef Nedorost není určeným zastupitelem, jelikož usnesením zastupitelstva obce č. 19/17/2016 byl pověřen funkcí pověřeného zastupitele, nikoliv určeného zastupitele.

 

 

19. Nedostatečné zajištění příjmu námitek/připomínek formou osobního podání

Uveřejněná "Veřejná vyhláška – oznámení o zpřístupnění návrhu územního plánu Lhotka nad Labem a oznámení konání veřejného projednání" udává v souladu se zákonem možnost podávat připomínky k návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, konkrétně tedy od 25. 4. 2017 do 2. 5. 2017 (včetně). Předpokládali jsme, že obecní úřad zajistí občanům možnost osobního podání námitek či připomínek k obecnímu úřadu během těchto sedmi zákonných dnů i ve dnech, které nejsou dny úředními. Avšak obecní úřad tak neučinil, o čemž svědčí nejenom v případě potřeby hodnověrně prokazatelný fakt, že o takové možnosti nebyli občané informováni, nýbrž i osobní zkušenost. V pátek 28. 4. 2017, kolem 13. hodiny, učinil zastupitel obce Roman Krch marný pokus osobně podat u obecního úřadu prvotně vypracované písemné připomínky k návrhu Územního plánu Lhotka nad Labem. Vchodové dveře do budovy obecního úřadu byly zamčené a na zvonění nikdo nereagoval.

Tím, že vedoucí obecního úřadu nezajistil možnost osobního podání námitek/připomínek k obecnímu úřadu nejen o úřední, ale i o ostatní pracovní dny během sedmidenní zákonné lhůty, bylo možné oficiálně učinit osobní podání pouze během jednoho jediného dne, a to během úředního dne ve středu 26. 4. 2017, druhý den po veřejném projednání, což považujeme minimálně za nedostačující.