Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůŽádost opozičních zastupitelů o změnu zahájení času konání 23. zasedání ZO Lhotka nad Labem

Níže uveřejňujeme žádost o změnu zahájení času konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem, kterou jsme zaslali e-mailem panu Josefu Nedorostovi, dosazenému starostovi obce zastupiteli, kteří v rozporu s principy zastupitelské demokracie nerespektují hlas občanů naší obce vzešlý z výsledků voleb, ve kterých voliči dali počtem odevzdaných hlasů jasně najevo, koho si přejí na starostenském postu. Pro zveřejnění žádosti jsme se rozhodli proto, že v ní uvedenou problematikou je opakovaná záměrná ignorace opozičních zastupitelů dosazeným starostou Josefem Nedorostem.

 

Předmět: žádost o změnu termínu
Datum: 2017-03-16 14:18
Odesílatel: info@volbaprolhotku.cz
Adresát: Obec <obec@lhotkanadlabem.cz>, Podatelna <podatelna@lhotkanadlabem.cz>

 

Pane Nedoroste,

na poradě zastupitelů konané dne 8. 3. 2017, které nebyl účasten pouze zastupitel Martin Toušek, jste navrhl termín konání 23. zasedání zastupitelstva obce (ZO) na den 24. 3. 2017. Jelikož nám konání zasedání ve Vámi navržený termín ne zcela vyhovuje, navrhla zastupitelka Jitka Limberková, aby se zasedání ZO uskutečnilo v pondělí 27. 3. 2017 od 18.00 hodin, nebo v úterý 28. 3. 2017. K tomu jste se vy vyjádřil tak, že čas 18. hodina není problém, ale že vám nevyhovuje pondělí. Následně na téma termínu konání 23. zasedání ZO obce proběhla diskuse mezi zastupiteli, ve které se většina zastupitelů vyslovila pro konání zasedání ZO dne 24. 3. 2017. Avšak z faktu, že během této diskuse byl diskutován pouze den konání předmětného zasedání a žádný ze zastupitelů nerozporoval zastupitelkou Jitkou Limberkovou navržený a Vámi akceptovaný čas zahájení 23. zasedání ZO, lze logicky vyvodit, že s navrženým časem konání od 18.00 hodin zastupitelé souhlasili. Marcel Metayer na 22. ZZO zdůraznil, že termín dalšího zasedání dohodneme všichni. Většinově jsme se tudíž na poradě konané 8. 3. 2017 shodli na konání 23. ZZO dne 24. 3. 2017 v 18 hodin. Překvapilo nás proto, když jsme zjistili, že jste uveřejnil pozvánku na 23. zasedání ZO s časem od 17.00 hodin. Není nám jasné, proč jste svévolně změnil většinově dohodnutou hodinu zasedání a proč neakceptujete dohody.

Jelikož nám, jak už jsme uvedli, termín konání zasedání ZO dne 24. 3. 2017 ne zcela vyhovuje, pomohla by nám alespoň změna času jeho zahájení. Žádáme Vás tedy tímto o změnu zahájení času konání 23. zasedání ZO na 18.00 hodin. Tato změna je možná i přes skutečnost, že jste již zveřejnil pozvánku na zasedání a není v rozporu se zákonem o obcích a ani jiným právním předpisem.

Jsme toho názoru, že vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem by bylo přinejmenším slušné naší žádosti vyhovět.

S pozdravem,

Jitka Limberková
Roman Krch
členové ZO Lhotka nad Labem

 

 

Odpověď na žádost o změnu zahájení času konání 23. zasedání ZO Lhotka nad Labem

Dne 21. 3. 2017, pět dní od podání naší žádosti o změnu času zahájení 23. zasedání Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem, jsme obdrželi odpověď od dosazeného starosty Josefa Nedorosta:

obec@lhotkanadlabem.cz
RE: žádost o změnu termínu
21. 3. 2017, 15:48:22
Komu: info@volbaprolhotku.cz

Dobrý den paní Limberková, pane Krchu,
Den ani hodina konání 23.zasedání ZO se oproti zaslané pozvánce měnit nebude.
S pozdravem

Bc. Josef Nedorost
Starosta obce

tel.: +420 724 013 406
Obec Lhotka nad Labem
Lhotka nad Labem č.p. 22
410 02

V závěru 22. zasedání Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem konaném dne 27. 12. 2016 pan Josef Nedorost řekl, citujeme:

"...věřím, že v příštím roce to bude spolupráce trošku lepší."

Svědčí snad odpověď pana Josefa Nedorosta na naši žádost, že má snahu o alespoň trošku lepší spolupráci?!